Mapa strony

INSTYTUT MATEMATYKI

Zaproszenie


Przewodniczący Rady Dyscypliny
Naukowej Matematyka
Prof. dr hab. Marian Nowak

zaprasza

członków Rady Dyscypliny na posiedzenie.


Termin

13 listopada 2019 r. (środa), godz. 11:00, sala 301


Program posiedzenia


 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Uchwała w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, dziedzina nauk matematycznych lub nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina matematyka, specjalność algebra). Uchwała w sprawie powołania komisji konkursowej.
 3. Uchwała w sprawie opinii wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora wizytującego.
 4. Uchwała w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej Instytutu Matematyki.
 5. Uchwała w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Dyscypliny Naukowej Matematyka do Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Technicznych.
 6. Informacje dotyczące ewaluacji dyscypliny naukowej Matematyka.
 7. Zasady oceny pracowników badawczo-dydaktycznych za działalność naukową w ocenie przewidzianej w 2021 r.
  Ustalenie minimalnego progu punktowego dla oceny pozytywnej za okres 2017-2020 dla oceny pracowników przewidzianej w 2021 r.
 8. Sprawy organizacyjne.
 9. Sprawy różne.UWAGA !
Załączniki do poszczególnych punktów programu posiedzenia Rady Dyscypliny znajdują się na stronie Internetowej http://www.im.uz.zgora.pl/rw/materialy.html oraz w Sekretariacie Instytutu Matematyki.