Mapa strony

INSTYTUT MATEMATYKI

Festiwal Nauki

Rok 2018

Rok 2014

Rok 2013

Poniedziałek, 10.VI.2013r. Poniedziałek, 17.VI.2013r.

Rok 2012

Poniedziałek, 04.VI.2012r.

Rok 2011

Niedziela, 05.VI.2011r. Poniedziałek, 06.VI.2011r.

Rok 2010

Niedziela, 13.VI.2010r. Poniedziałek, 14.VI.2010r.

Rok 2009

Niedziela, 07.VI.2009r. Poniedziałek, 08.VI.2009r.

Rok 2008

Niedziela, 08.VI.2008r. Poniedziałek, 09.VI.2008r.

Rok 2007